School & Office

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιλογή περιπτέρου

1. Η επιλογή του περιπτέρου πραγματοποιείται από τον <εκθέτη> επιλέγοντας από την κάτοψη της έκθεσης, η οποία είναι αναρτημένη στο  website της έκθεσης www.schoolandoffice.gr, εφόσον προηγηθεί επικοινωνία με τον <οργανωτή>   Agenda AE. Η επιλογή του περιπτέρου κατοχυρώνεται με την αποστολή της παρούσας αίτησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη απο τον εκθέτη.

2. Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που δύνανται να διατεθούν στους εκθέτες για ενοικίαση είτε ίχνους είτε δομής, ανέρχονται στα 9 τ.μ.

3. Στις αντίστοιχες ενότητες της παρούσας δήλωσης (Στοιχεία καταλόγου της έκθεσης και Στοιχεία περιπτέρου) θα αναγράφεται ο αριθμός του επιλεγμένου περιπτέρου σύμφωνα με τη κάτοψη του χώρου της έκθεσης.

4. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει το επιλεγμένο περίπτερο, για λειτουργικούς λόγους ανάλογα με τις ανάγκες διαμόρφωσης του χώρου, κατόπιν ενημέρωσης του εκθέτη και ανευ ουδεμίας άλλης υποχρέωσης προς τον εκθέτη.

 

Κατοχύρωση περιπτέρου

1. Η επιλογή περιπτέρου/ρων για κάθε εκθέτη κατοχυρώνεται με την καταβολή της προκαταβολής με επιταγή λήξεως το αργότερο δύο (2) μήνες, πριν την έναρξη της έκθεσης, στο ποσοστό του 50% της συνολικής αξίας του περιπτέρου, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί στην διοργανώτρια εταιρεία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη υποβολή και την υπογραφή της παρούσας δήλωσης. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί μετά την 1/1/2018 και μέχρι την έναρξη της έκθεσης, η καταβολή της προκαταβολής γίνεται συγχρόνως με την κράτηση - αποστολή της δήλωσης συμμετοχής.

2. Στην αντίθετη περίπτωση, η επιλογή θα ελευθερώνεται και θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των εκθετών.

3. Η εξόφληση πραγματοποιείται με την καταβολή του εναπομείναντος 50% με επιταγής λήξεως το αργότερο τριών μηνών μετά τη λήξη της έκθεσης.

Η επιταγή παραδίδεται στον οργανωτή κατά την παραλαβή του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που ο εκθέτης δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ο οργανωτής δεν θα προβεί σε παραχώρηση του περιπτέρου του.

 

Ακύρωση κράτησης

1. Στη περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον εκθέτη μέχρι δυο μήνες πριν την έναρξη της έκθεσης, ο οργανωτής δεσμεύεται να επιστρέψει το 50% του καταβληθέντος ποσού ατόκως στους εκθέτες.

2. Στη περίπτωση που ο ίδιος χώρος δοθεί σε άλλον εκθέτη η διοργανώτρια εταιρεία  δεσμεύεται να επιστρέψει το 100% του καταβληθέντος ποσού ατόκως στους εκθέτες και άνευ ετέρας υποχρεώσεως.

3. Σε περίπτωση που ακυρωθεί η κράτηση  για οιονδήποτε λόγο και αιτία από τον εκθέτη μετά το  καταληκτικό  χρονικό όριο  των δυο μηνών πριν την έναρξη της έκθεσης,  τότε ο εκθέτης υποχρεούται να προβεί σε πλήρη εξόφληση του περιπτέρου.

4. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της έκθεσης για λόγους ανωτέρας βίας (κάθε τυχαίο απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν δύναται να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο εξωτερικός ή εμφύλιος πόλεμος, οι απεργίες, οι εχθροπραξίες, οι πολιτικές αναταραχές, τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα, πτώχευση) κ.α. και για λόγους που αναστέλλουν την λειτουργία του Εκθεσιακού κέντρου MEC Παιανίας και δεν εντάσσονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα της . Στην περίπτωση αυτή α. επιστρέφεται άτοκα το σύνολο των χρηματικών καταβολών και β. λύεται η παρούσα σύμβαση αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

 

Κατόψεις - Κατασκευές Περιπτέρων στον Εσωτερικό & Υπαίθριο Χώρο

1 Ο εκθέτης επιτρέπεται να κατασκευάσει- εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες  και με εργολάβο δικής του επιλογής περίπτερο. Η κατασκευή και εγκατάσταση περιπτέρων επιτρέπεται μόνο στην Αίθουσα Α, καθώς και πρέπει να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

2 Το μέγιστο ύψος κατασκευών των περιπτέρων εκθετών ορίζεται στα τέσσερα (4) μέτρα. Σε κάθε περίπτωση η όψη της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, πρέπει πάνω από τα 2,5 μέτρα να είναι επίπεδη, καλαίσθητη και βαμμένη σε υπόλευκο χρώμα.

3. Ο Εκθέτης υποχρεούται για οποιαδήποτε κατασκευή υπερβαίνει τα 3 μέτρα ύψος, να καταθέτει στον οργανωτή υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια και την κατα το νομο τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της παραχώρησης χρήσης του περιπτέρου.

4. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή διώροφων περιπτέρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκθεμάτων και αντικειμένων, ο δειγματισμός, η κίνηση ατόμων και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα στις στέγες των περιπτέρων.

5. Για τα περίπτερα ειδικής κατασκευής έως 3 μέτρα ύψος, ο Εκθέτης υποχρεούται και θα πρέπει κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της έκθεσης να καταθέσει στον οργανωτή Υπεύθυνη Δήλωση-βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, με την οποία θα εγγυάται την κατά νόμο τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια της εν λόγω κατασκευής.

6. Σε περίπτωση περιπτέρων του ίδιου εκθέτη που βρίσκονται εκατέρωθεν του διαδρόμου (αντικριστά) πρέπει στο σημείο αυτό ο διάδρομος να παραμένει καθαρός, η πορεία του να παραμένει ελεύθερη και να μην τοποθετείται σε αυτόν οποιοδήποτε εμπόδιο ή διακοσμητικό στοιχείο. Επίσης στο σημείο αυτό ο διάδρομος δεν πρέπει να παρουσιάζει υψομετρική διαφορά σε σχέση με τον υπόλοιπο διάδρομο. Επίσης απαγορεύονται κάθε είδους εμπόδια στη διέλευση ατόμων. Εφόσον ο εκθέτης επιθυμεί να τοποθετήσει κατασκευή σύνδεσης των δύο αντικριστών περιπτέρων, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με διακριτική αψίδα, η οποία να αφήνει ελάχιστο ύψος καθαρού διαδρόμου 2,5 μέτρα και να έχει μέγιστο ύψος 3,5 μέτρα. Για την κατασκευή αυτή ο εκθέτης θα πρέπει να λάβει την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του οργανωτή  και για το σκοπό αυτό θα πρέπει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της παραχώρησης του χώρου να υποβάλει σχετικό σχέδιο της προτεινόμενης κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων στους διαδρόμους και στις κατασκευές σύνδεσης περιπτέρων.

7.Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη κατασκευή ή κατασκευή που δεν πληροί  τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού θα απομακρύνεται με ευθύνη και δαπάνη του ίδιου του εκθέτη.

Παράδοση και Παραλαβή Χώρων

1. Για τις μέρες προετοιμασίας θα ισχύει το ωράριο Λειτουργίας του  <M.E.C.> το οποίο  είναι 7:00 έως 23:00. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος ή η παραμονή στους χώρους του M.E.C οποιωνδήποτε τρίτων (Οργανωτών, εκθετών, επισκεπτών, συνεργείων κ.ά.) και η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών πέραν του παραπάνω ωραρίου.

2. Οι παραχωρούμενοι προς χρήση χώροι του M.E.C παραδίδονται στον Εκθέτη  από την διοργανώτρια εταιρεία κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο  Εκθέτης έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του παρόντος Κανονισμού.

3. Αμέσως μετά το πέρας λειτουργίας της εκδήλωσης και για το επόμενο εικοσιτετράωρο, ο Εκθέτης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τις εκθεσιακές δομές, τα εκθέματα και τον εξοπλισμό που έφερε στο M.E.C. Η απομάκρυνση θα γίνει με την αναγκαία επιμέλεια ώστε να μην προκληθούν ζημίες στο M.E.C, αλλιώς ο Εκθέτης ευθύνεται για την αποκατάστασή τους.

4. Κατά τη λήξη της παραχώρησης ο Εκθέτης υποχρεούται εμπρόθεσμα και χωρίς όχληση να παραδώσει στo M.E.C το χώρο με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του, ελεύθερο και στην κατάσταση που του είχε παραδοθεί. διαφορετικά οφείλει στον οργανωτή  για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως ποινική ρήτρα και υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς την οποία θα υποχρεωθεί ο οργανωτής  προς το M.E.C που τυχόν προκύψει από τη μη έγκαιρη απόδοση του χώρου.

5.Σε περίπτωση που ο εκθέτης δεν αποδώσει τον παραχωρούμενο χώρο ελεύθερο στις συμφωνηθείσες  ημερομηνίες και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων που ακολουθούν χρονικά,  θα απομακρύνονται από το Μ.Ε.C. κάθε είδους αντικείμενα των εκθετών που μετείχαν στην εκδήλωση, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της για φθορές ή απώλειές τους και με ανάλογη χρέωση του εκθέτη.

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων (σταθερές και κινούμενες επιγραφές, προβολή χορηγών κ.ά.) στον περιβάλλοντα χώρο εκτός των συγκεκριμένων σημείων που προορίζονται για τον παραπάνω σκοπό και διατίθενται από το εκθεσιακό κέντρο.

 

Δίφατσα, Τρίφατσα και διαμπερή περίπτερα

1. Οι εκθέτες οι οποίοι έχουν διαμπερή ή τρίφατσα περίπτερα ίχνος εδάφους έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τις κατασκευαστικές εταιρείες τους ώστε να μην εμποδίζουν την ορατότητα των απέναντι περιπτέρων και διαδρόμων με τις κατασκευές και τις διακοσμήσεις τους.

2. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν να καλύψουν τα καλώδια και τυχόν ατέλειες της κατασκευής και στις δυο όψεις των διαχωριστικών τοιχίων που είναι εμφανείς από τα διπλανά περίπτερα. Η πίσω πλευρά της κατασκευής που βλέπει σε διάδρομο  και  θα πρέπει να είναι επίπεδη και καλαίσθητη.

3. Ο διαχωρισμός δυο περιπτέρων ίχνος εδάφους (με δική τους κατασκευή) είναι υποχρεωτικός και για τα δύο περίπτερα και γίνεται κατόπιν συνεννόησης των εκθετών, άνευ εμπλοκής και ευθύνης της διοργανώτριας εταιρείας.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

τεχνικές κατασκευές /  οδηγίες  & απαγορεύσεις

 

1. Τα εκθετήρια πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

2.Ο Τεχνικός Συνεργάτης exposystem είναι υπεύθυνος για την άρτια και ασφαλή κατασκευή των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή, κάθε είδους.

3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση, μεταρρύθμιση και γενικά παρέμβαση στους παραχωρούμενους  χώρους.

4.Επίσης, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και η χρήση οιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν, φθείρουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές κλπ και γενικά τη μορφή, την αντοχή και την αισθητική των χώρων.

5.Απαγορεύεται το τρύπημα, το κάρφωμα, το βάψιμο, η ανάρτηση, η τοποθέτηση αυτοκόλλητων κλπ σε οποιοδήποτε δομικό ή διακοσμητικό στοιχείο του κτιρίου, καθώς και η χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή ξύλων ή γυψοσανίδων κλπ εντός του MEC.

6.Οι εκθέτες και τα συνεργεία τους οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σήμανση που υπάρχει στην εγκατάσταση σχετικά με την ασφάλεια και την κυκλοφορία.

7.Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ή η επίδειξη συσκευών που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα του χώρου (ατμοί, καπνοί, μυρωδιές, σκόνη), χωρίς τη χρήση ενδεδειγμένου συστήματος απαγωγής αερίων.

8.Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των σημείων με τεχνικές παροχές, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των στομίων των αεραγωγών, των πυροσβετικών φωλεών και σταθμών, των πυροσβεστήρων, των συναγερμών, των σημάνσεων ασφαλείας κλπ. και γενικά των σημείων με διαθέσιμες παροχές.

9.Επίσης, η πρόσβαση στους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, στα κλιμακοστάσια, στον ανελκυστήρα, στα wc, στο ιατρείο, στα εστιατόρια & cafe bars, στο mini market, στα μηχανοστάσια, στα γραφεία και γενικά σε χώρους λειτουργίας υπηρεσιών πρέπει να παραμένει ανεμπόδιστη καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

 

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις  / οδηγίες  & απαγορεύσεις

 

1.Ολες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα περίπτερα (κάθε τύπου) θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τα ειδικά σημεία παροχών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις (σε δάπεδα, τοίχους & οροφές) για το συγκεκριμένο σκοπό και οι εν λόγω εργασίες ρευματοδότησης  θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τον Τεχνικό Συνεργάτη.

2.Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή καθώς και η παροχή του βασικού ή συμπληρωματικού  εξοπλισμού τους (φωτιστικά, πρίζες κλπ) θα υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τον Τεχνικό Συνεργάτη.

Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή θα γίνεται αποκλειστικά από τα ειδικά σημεία παροχών του κτιρίου και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ διαφυγής και τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Τεχνικός Συνεργάτης.

3. Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ίχνη) (ειδικές κατασκευές) θα γίνεται αποκλειστικά από τα ειδικά σημεία παροχών του κτιρίου και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ διαφυγής και τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Ηλεκτρολόγος του εκθέτη ή ο Τεχνικός Συνεργάτης (εφόσον αυτό ζητηθεί από τον εκθέτη) για κάθε  εκθετήριο ξεχωριστά.

4. Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές κατασκευές) πρέπει να υλοποιούνται από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους και μόνον, τις σχετικές άδειες και βεβαιώσεις καθώς και τα ηλεκτρολογικά σχέδια και την ορθή εφαρμογή των οποίων οφείλει να ελέγχει και να εγκρίνει ο Τεχνικός Συνεργάτης, ο οποίος σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισής τους δικαιούται να μην ηλεκτροδοτεί το συγκεκριμένο περίπτερο.

5.Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η ρευματοδότηση των εκθετηρίων από άλλα σημεία του κτιρίου, όπως φωτιστικά σώματα οροφής, εργοταξιακές παροχές κλπ.

6.Δεν επιτρέπεται καμία ηλεκτρολογική παρέμβαση ή μετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου των εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήσεις σε φωτιστικά σώματα.

7.Επίσης, δεν επιτρέπεται η κάλυψη των φωτιστικών των εκθετηρίων (spots) με εύφλεκτα υλικά, η τοποθέτηση υποπινάκων εκθετηρίων στα δάπεδα, η ύπαρξη γυμνών καλωδίων, χωρίς κλέμενς, κλπ.

8.Οι ηλεκτρολογικοί υποπίνακες των περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται, για λόγους ασφαλείας, σε εμφανείς και εύκολα προσβάσιμους χώρους, που δεν θα κλειδώνονται.

9.Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στα πεδία ηλεκτροδότησης των εκθεσιακών χώρων, καθώς και σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΜΕC (όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια, αίθουσα ελέγχου, τηλεφωνικό κέντρο, μετασχηματιστές κλπ) σε άτομα εκτός της ΜEC sa και των συνεργατών της.

10.Ο Τεχνικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων της έκθεσης και κάθε τύπου περιπτέρου, ενώ οφείλει να ελέγχει τα φορτία, τη συνδεσμολογία, τους πίνακες, κλπ. όλων των εκθεσιακών εγκαταστάσεων τόσο κατά την προετοιμασία-αποξήλωση όσο και κατά τη λειτουργία της έκθεσης.

11.Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τον Τεχνικό Συνεργάτη, ηλεκτρολογικές συνδέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους, το κοινό ή τις εγκαταστάσεις υποχρεούται -μετά από προηγηθείσα ενημέρωση και έγκριση του Οργανωτή ή/και της MEC sa- να μην ηλεκτροδοτεί τα εκθετήρια ή να διακόπτει άμεσα την ηλεκτροδότησή τους, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή κακοτεχνιών που διαπιστώθηκαν.

 

Ευθύνη εκθέτη

1.) Ο Εκθέτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για οιοδήποτε ατύχημα ή ζημία που οφείλεται  στην φάση  κατασκευής των εργασιών πολιτικού μηχανικού και των  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του περιπτέρου ή των περιπτέρων ως και στην φάση λειτουργίας έως την οριστική αποχώρηση του εκθέτη από τον χώρο της έκθεσης εγγυάται δε ότι όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Συγκεκριμένα  είναι υπεύθυνος για κάθε μορφής αποζημίωση ζημία ή ατύχημα  προς οιονδήποτε (εργολάβο, υπεργολάβο και προσωπικό αυτών, κατασκευαστική  εταιρεία  κατασκευής περιπτέρου και  προσωπικό αυτής, τρίτο, διοργανωτές κλπ. )εμπλεκόμενο ως και  μισθούς, ασφαλιστικές καλύψεις  ως και ότιδηποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και αφορά την κατασκευή λειτουργία και απομάκρυνση των περιπτέρων,  αποκλειομένης της ευθύνης της διοργανώτριας εταιρείας  για όλα τα ανωτέρω.

2.) Ο εκθέτης υποχρεούται υπ' ευθύνη του να διενεργεί καθόλη την διάρκεια της έκθεσης προληπτικούς ελέγχους που να διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, να μην υπάρχουν γυμνά καλώδια, και εν γένει να επιβλέπει το σύνολο της κατασκευής,  και να ενημερώνει πάραυτα την διοργανώτρια εταιρεία για οιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αντίληψη του και αφορά την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

3) O οργανωτής και το M.E.C. δεν φέρουν καμιά ευθύνη για φθορές, κλοπές, απώλειες, βλάβες ή ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στα εκθέματα αλλά και γενικά στα πράγματα (εμπορεύματα, οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό κλπ.) οποιουδήποτε Τρίτου (εκθέτες, πελάτες, επισκέπτες κλπ.) κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της λειτουργίας και της αποξήλωσης της έκθεσης.

Οι οργανωτές φροντίζουν για τη γενική ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων επί 24ώρου βάσεως από Εταιρεία φύλαξης και οι Εκθέτες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την ασφάλεια και ασφάλιση των εκθεμάτων τους, του διακοσμητικού υλικού τους, του προσωπικού και των επισκεπτών τους καθώς και για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια στη δομή, στο εκθεσιακό υλικό, στους τοίχους, στα δάπεδα κ.λ.π. του Εκθεσιακού Κέντρου, πράγμα που συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή κάθε ανάλογης χρέωσης για αποκατάσταση των τυχόν ζημιών. Οι Εκθέτες μπορούν, αν το επιθυμούν, να ασφαλίσουν κατά παντός κινδύνου τα εκθέματά τους σε ασφαλιστική εταιρία της προτιμήσεώς τους.

Άδειες

1 Σε περίπτωση που ο Εκθέτης επιθυμεί να πλαισιώσει με μουσική ή τραγούδια την Εκδήλωσή του, αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε. (Α.Ε.Π.Ι.) με την αναγκαία γραπτή άδεια.