Θ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ "ΔΕΣΜΗ ΙΔΕΩΝ"

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΜΜΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16451
E-MAIL: desmi@acci.gr
ΤΗΛ.: 2109902920
FAX: 2109957397
WWW.: www.desmi.com.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ